top of page

 

 

Vitajte na našej stránke. Ak budete pokračovať v prehliadaní a používaní tejto webovej stránky, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a budete viazaní nasledujúcimi podmienkami používania, ktoré spolu s našimi zásadami ochrany osobných údajov upravujú náš vzťah s vami v súvislosti s touto webovou stránkou.

Výraz „my“ alebo „nás“ sa vzťahuje na vlastníka webovej stránky. Pojem „vy“ sa vzťahuje na používateľa alebo diváka našej webovej stránky.

Používanie webovej stránky

 1. Obsah stránok tejto webovej lokality slúži len pre vašu všeobecnú informáciu a použitie. Môže sa zmeniť bez upozornenia.

 2. Akékoľvek informácie alebo materiály na tejto webovej stránke používate výlučne na vaše vlastné riziko, za ktoré nenesieme žiadnu zodpovednosť. Je vašou vlastnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby všetky produkty, služby alebo informácie dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky spĺňali vaše špecifické požiadavky.

 3. Táto webová stránka obsahuje materiál, ktorý vlastníme alebo na ktorý máme licenciu. Tento materiál zahŕňa, ale nie je obmedzený na, dizajn, rozloženie, vzhľad, vzhľad a grafiku. Reprodukcia je zakázaná inak ako v súlade s upozornením na autorské práva, ktoré je súčasťou týchto podmienok.

 4. Neoprávnené používanie tejto webovej stránky môže viesť k nároku na náhradu škody a/alebo byť trestným činom.

Práva duševného vlastníctva​

 1. Táto webová stránka a jej obsah sú chránené autorským právom vlastníka webovej stránky. Všetky práva vyhradené.

 2. Obsah nesmiete distribuovať ani komerčne využívať, s výnimkou nášho výslovného písomného povolenia. Nesmiete ich prenášať ani uchovávať na žiadnej inej webovej stránke alebo inej forme elektronického vyhľadávacieho systému.

 3. Všetky ochranné známky reprodukované na tejto webovej stránke, ktoré nie sú vlastníctvom alebo licenciou prevádzkovateľa, sú uvedené na webovej stránke.

Používateľský obsah

 1. V týchto podmienkach používania znamená „váš obsah“ materiál (vrátane, bez obmedzenia, textu, obrázkov, zvukového materiálu, video materiálu a audiovizuálneho materiálu), ktorý odošlete na našu webovú stránku na akýkoľvek účel.

 2. Udeľujete nám celosvetovú, neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na používanie, reprodukciu, adaptáciu, publikovanie, preklad a distribúciu vášho obsahu v akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich médiách. Udeľujete nám tiež právo na sublicencovanie týchto práv a právo podať žalobu pre porušenie týchto práv.

 3. Váš obsah nesmie byť hanlivý alebo obscénny, nesmie porušovať práva žiadnej tretej strany ani inak porušovať akékoľvek zákony. Musíte zabezpečiť, aby váš obsah neobsahoval žiadne vírusy, červy alebo iný škodlivý kód

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že nás a naše pridružené spoločnosti, úradníkov, riaditeľov, zástupcov a zamestnancov odškodníte, budete brániť a ochránite nás pred akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesených akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúceho z vášho používania webové stránky, vaše porušenie týchto podmienok používania alebo vaše porušenie akýchkoľvek práv inej osoby.

Vládny zákon

Tieto podmienky používania sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Zmeny Podmienok používania

Tieto podmienky používania môžeme kedykoľvek upraviť úpravou tejto stránky. Očakáva sa, že túto stránku z času na čas skontrolujete, aby ste si všimli všetky zmeny, ktoré sme vykonali, pretože sú pre vás záväzné.

Ukončenie

 1. Vyhradzujeme si právo ukončiť váš prístup na webovú stránku kedykoľvek, bez upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale nie výlučne, vášho porušenia týchto podmienok používania alebo našich zásad ochrany osobných údajov.

 2. Po ukončení vaše právo na používanie webovej stránky okamžite zanikne. Akékoľvek ustanovenia týchto podmienok používania, ktoré by zo svojej podstaty mali prežiť aj po ukončení (napríklad ustanovenia týkajúce sa vlastníctva, dôvernosti a obmedzenia zodpovednosti), budú naďalej platiť.

 3. Ak chcete ukončiť používanie webovej stránky, môžete ju jednoducho prestať používať.

Obmedzenie zodpovednosti

 1. V najväčšom rozsahu povolenom zákonom nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vyplývajúce z vášho používania webovej stránky, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek priamych, nepriamych, náhodných, represívnych alebo následných škôd.

 2. Nezaručujeme, že webová stránka bude vždy dostupná, bezchybná, bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody spôsobené nedostupnosťou webovej stránky alebo akýmikoľvek chybami alebo chybami na webovej stránke.

Vylúčenie záruk

Neposkytujeme žiadne záruky, výslovné ani implicitné, týkajúce sa webovej stránky alebo jej obsahu, vrátane, ale nie výlučne, záruk predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Webová stránka a jej obsah sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akejkoľvek záruky akéhokoľvek druhu.

Webové stránky tretích strán

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy sú poskytnuté len pre vaše pohodlie. Nepodporujeme ani neposkytujeme žiadne vyhlásenia o týchto webových stránkach alebo ich obsahu. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom webových stránok tretích strán a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ne ani za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť pri ich používaní.

Dodržiavanie zákonov

Súhlasíte s tým, že budete webovú stránku používať v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi, vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré súvisia s používaním internetu, ochranou osobných údajov a elektronickou komunikáciou.

Celá dohoda

Tieto podmienky používania spolu s našimi zásadami ochrany osobných údajov tvoria úplnú dohodu medzi vami a nami, pokiaľ ide o vaše používanie webovej stránky. Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto podmienok používania je neplatné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto podmienok používania alebo webovej stránky, kontaktujte nás na stránke Kontakt.

Používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s tým, že budete viazaní týmito podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, nemali by ste webovú stránku používať.

Podmienky používania

bottom of page