top of page

Zásady ochrany osobních údajů

 

 

Vaše soukromí bereme vážně a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje a vaše práva v souvislosti s těmito informacemi.

Jaké informace shromažďujeme

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující typy osobních údajů:​

 1. Kontaktní údaje, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

 2.  Finanční informace, jako jsou informace o vaší kreditní kartě nebo bankovním účtu.

 3.  Demografické informace, jako je váš věk, pohlaví a poloha.

 4.  Informace o použití, jako jsou informace o tom, jak používáte naše produkty a služby.

 5.  Technické informace, jako je vaše IP adresa, typ a verze prohlížeče a informace o zařízení.

Jak používáme vaše informace

Vaše osobní údaje můžeme použít pro následující účely:​

 1. Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby.

 2.  Pro zpracování vašich objednávek a plateb.

 3. Abychom s vámi mohli komunikovat o našich produktech a službách.

 4. Abychom zlepšili naše produkty a služby.

 5. Abychom dodrželi naše zákonné povinnosti

Právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že k tomu budeme mít právní základ. Právní základy, na které se opíráme, jsou:​

 1. Smluvní nezbytnost – Vaše osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom mohli plnit naše smluvní závazky vůči Vám.

 2. Oprávněné zájmy – Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro naše oprávněné zájmy, jako je zlepšování našich produktů a služeb, pokud naše zájmy nepřeváží nad vašimi základními právy a svobodami.

 3. Právní povinnosti – Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, abychom splnili naše zákonné povinnosti.

 4. Souhlas – Před zpracováním vašich osobních údajů pro určité účely získáme váš souhlas

Sdílení vašich informací

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími typy třetích stran:

 1. Poskytovatelé služeb – Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše produkty a služby, jako jsou zpracovatelé plateb, poskytovatelé přepravy a poskytovatelé marketingu.

 2. Právní a regulační orgány – Vaše osobní údaje můžeme sdílet s právními a regulačními orgány, pokud nám to ukládá zákon nebo jako odpověď na právní žádost.

 3. Obchodní převody – Vaše osobní údaje můžeme sdílet v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo prodejem všech nebo části našich aktiv.

Mezinárodní přenosy dat

Vaše osobní údaje můžeme přenést do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud je to nezbytné, abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby. Pokud tak učiníme, podnikneme kroky k zajištění dostatečné ochrany vašich osobních údajů, například použitím standardních smluvních doložek nebo spoléháním se na rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

 

Vaše práva

V souvislosti se svými osobními údaji máte určitá práva, včetně:

 1. Právo na přístup– Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme.

 2. Právo na opravu– Máte právo požadovat, abychom opravili jakékoli nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které o vás uchováváme.

 3. Právo na vymazání– Máte právo požadovat, abychom za určitých okolností vymazali vaše osobní údaje, například pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

 4. Právo na omezení zpracování– Máte právo požadovat, abychom za určitých okolností omezili zpracování vašich osobních údajů, například pokud popíráte přesnost osobních údajů, které o vás uchováváme.

 5. Právo na přenositelnost údajů– Máte právo požadovat, abychom vám poskytli kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 6. Právo na námitku– Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností, například pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme za účelem, který není založen na vašem souhlasu nebo na našich oprávněných zájmech.

 7. Právo na odvolání souhlasu– Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Uchovávání vašich informací

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné ke splnění účelů, pro které jsme je shromáždili, včetně pro účely splnění jakýchkoli právních, účetních nebo ohlašovacích požadavků. Abychom určili vhodnou dobu uchovávání osobních údajů, zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zpřístupněním vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a zda těchto cílů můžeme dosáhnout jinými prostředky.

Bezpečnostní

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo zničením. Požadujeme také, aby naši poskytovatelé služeb přijali vhodná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám

 

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktní stránky.

bottom of page