top of page

Zásady ochrany osobných údajov

 

 

Vaše súkromie berieme vážne a zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje a vaše práva v súvislosti s týmito informáciami.

Aké informácie zhromažďujeme

Môžeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce typy osobných údajov:​

 1. Kontaktné informácie, ako je vaše meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

 2.  Finančné informácie, ako napríklad informácie o vašej kreditnej karte alebo bankovom účte.

 3.  Demografické informácie, ako je váš vek, pohlavie a poloha.

 4.  Informácie o používaní, ako napríklad informácie o tom, ako používate naše produkty a služby.

 5.  Technické informácie, ako je vaša IP adresa, typ a verzia prehliadača a informácie o zariadení.

Ako používame vaše informácie

Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:​

 1. Aby sme vám mohli poskytovať naše produkty a služby.

 2.  Na spracovanie vašich objednávok a platieb.

 3. Aby sme s vami mohli komunikovať o našich produktoch a službách.

 4. Na zlepšenie našich produktov a služieb.

 5. Aby sme splnili naše zákonné povinnosti

Právny základ pre spracovanie

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len vtedy, ak na to máme právny základ. Právne základy, na ktoré sa spoliehame, sú:​

 1. Zmluvná nevyhnutnosť – Vaše osobné údaje musíme spracovávať, aby sme mohli plniť naše zmluvné záväzky voči vám.

 2. Oprávnené záujmy – Vaše osobné údaje môžeme spracúvať pre naše oprávnené záujmy, ako je zlepšovanie našich produktov a služieb, pokiaľ naše záujmy neprevažujú nad vašimi základnými právami a slobodami.

 3. Právne povinnosti – Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.

 4. Súhlas – Pred spracovaním vašich osobných údajov na určité účely získame váš súhlas

Zdieľanie vašich informácií

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi typmi tretích strán:

 1. Poskytovatelia služieb – Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše produkty a služby, ako sú spracovatelia platieb, poskytovatelia prepravy a poskytovatelia marketingu.

 2. Právne a regulačné orgány – Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s právnymi a regulačnými orgánmi, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ako odpoveď na zákonnú žiadosť.

 3. Prevody podnikov – Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v súvislosti so zlúčením, akvizíciou alebo predajom celého nášho majetku alebo jeho časti.

Medzinárodné prenosy údajov

Vaše osobné údaje môžeme preniesť do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ak je to potrebné, aby sme vám mohli poskytovať naše produkty a služby. Ak tak urobíme, podnikneme kroky na zabezpečenie primeranej ochrany vašich osobných údajov, napríklad použitím štandardných zmluvných doložiek alebo spoliehaním sa na rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti

 

Vaše práva

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte určité práva, vrátane:

 1. Právo na prístup– Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame.

 2. Právo na opravu– Máte právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek nepresné alebo neúplné osobné údaje, ktoré o vás uchovávame.

 3. Právo na vymazanie– Máte právo požiadať, aby sme za určitých okolností vymazali vaše osobné údaje, napríklad ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

 4. Právo na obmedzenie spracovania– Máte právo požiadať, aby sme za určitých okolností obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, napríklad ak popierate presnosť osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

 5. Právo na prenosnosť údajov– Máte právo požiadať, aby sme vám poskytli kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 6. Právo namietať– Za určitých okolností máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, napríklad ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame na účel, ktorý nie je založený na vašom súhlase alebo na našich oprávnených záujmoch.

 7. Právo na odvolanie súhlasu- Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Uchovávanie vašich informácií

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo oznamovacích požiadaviek. Na určenie primeranej doby uchovávania osobných údajov zvažujeme množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko ujmy v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia vašich osobných údajov, účely, na ktoré vaše osobné údaje spracúvame a či môžeme tieto ciele dosiahnuť inými prostriedkami.

Bezpečnosť

Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením alebo zničením. Od našich poskytovateľov služieb tiež požadujeme, aby prijali vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na našej webovej stránke. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali kvôli prípadným zmenám

 

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktnej stránky.

bottom of page